کتاب “بازیکن تیمی ایدئال”

2022-03-15T17:25:40+03:30مارس 7, 2022|Articles|

کتاب "بازیکن تیمی ایدئال" کتاب "بازیکن تیمی ایدئال" هدیه امیرحسین عزیز و یک سرنخ فوق العاده بود: اولش فکر نمی‌کردم ...